LS Tech-Homes S.A. z kontraktem na dostawę przenośnych obiektów budowlanych

Spółka jest członkiem Konsorcjum, któremu przewodzi firma AmTech Sp. z o.o. Podpisane wstępne porozumienie odnośnie warunków kontraktu dotyczy budowy pierwszej partii obiektów do montażu przenośnych baraków wojskowych o przeznaczeniu mieszkalnym, sanitarnym, sztabowym itp. Wartość tej fazy przedsięwzięcia została określona na 72 mln zł. Realizacja kontraktu wpłynie w istotny sposób na wyniki finansowe LS Tech-Homes S.A. w kolejnych latach.

Zastosowane materiały i rozwiązania techniczne dostarczone przez Spółkę i wdrożone w projekcie spełniają bardzo restrykcyjne wymogi klienta, co potwierdzili jego przedstawiciele na testowych i modelowych obiektach. Baraki są demontowalne i przenośne przy użyciu określonych w założeniach do projektu środków transportu. Spełniają one także warunki bezpieczeństwa wymagane przez odbiorcę, w tym ognioodporność i izolacyjność wilgotnościową. Ponadto materiały i rozwiązania techniczne zawierają założone warunki dotyczące konstrukcji, montażu, demontażu i izolacyjności cieplnej umożliwiającej stosowanie ich w każdych warunkach atmosferycznych.” - komentuje Leszek Surowiec, Prezes Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A.

Emitent opracował pakiet szkoleniowy i montażowy obiektów, dostarczany w postaci elektronicznej w formie specjalistycznego oprogramowania na tabletach. W pierwszej fazie realizacji kontraktu przeprowadzone zostaną również szkolenia u klienta prowadzone przez instruktorów LS Tech-Homes S.A. Jest to unikalne rozwiązanie techniczne umożliwiające otwarcie rynku na tego typu produkty także dla innych klientów. Spółka nadal pracuje nad optymalizacją niektórych rozwiązań zarówno konstrukcyjnych jak i procesu montażu, transportu i demontażu baraków.

Rozważamy stosowanie podobnych rozwiązań dla domów na terenach katastroficznych, np. po powodziach, huraganach, trzęsieniach ziemi czy konfliktach zbrojnych, a także dla osiedli dla uchodźców. Posiadamy odpowiednie zaplecze produkcyjne do realizacji kontraktu, a wkrótce obecnie budowane nowe hale pozwolą na zwielokrotnienie produkcji i rozszerzenie oferty o obiekty modułowe mieszkalne i komercyjne, a także rekreacyjne, całoroczne domy mobilne.” - ocenia Surowiec.

W sierpniu br. Emitent podpisał umowę inwestycyjną o charakterze intencyjnym z Partnerem, który zadeklarował inwestycję w Spółkę w kwocie nieprzekraczającej 15 mln zł poprzez objęcie akcji nowej emisji oraz udzielenie finansowania dłużnego. Obecnie przeprowadzane jest badanie due diligence, którego pozytywny wynik będzie jednym z warunków koniecznych do podpisania ostatecznej umowy inwestycyjnej. Partner posiada wyłączność na prowadzenie negocjacji do dnia 30.10.2015 r. Nawiązana współpraca ma się przyczynić do zwiększenia wartości Spółki.